Gdańsk Oliwa 11 listopada 2018

 

Wprowadzenie

Niniejsze Reguły Działania opracowano w związku z formalnym przystąpieniem ruchu modlitwy Różaniec Rodziców do wspólnoty Żywego Różańca, jako osobnej gałęzi, która dołącza ze swoją odrębną tradycją organizacyjną ukształtowaną w ciągu 17 lat trwania tej modlitwy.

Jako gałąź Żywego Różańca akceptujemy w całości aktualny Statut, w którym uwzględniono możliwość specyficznych sposobów zorganizowania modlitwy. W całości również akceptujemy Ceremoniał Żywego Różańca, w którym Różaniec Rodziców jest przywołany, jako jedna z nowych form wspólnej modlitwy różańcowej.

Reguły Działania Różańca Rodziców są opisaniem sprawdzonych w praktyce zasad i doświadczeń dotyczących organizacji tej modlitwy. W żadnym przypadku nie mogą być odczytywane w sprzeczności ze Statutem i Ceremoniałem Żywego Różańca. Różaniec Rodziców podporządkowany jest organizacyjnie władzom Żywego Różańca i współpracuje z nimi poprzez osobę Koordynatora Krajowego.

Różaniec Rodziców posiada jako oznaczenie graficzne logotyp czarno biały i w kolorze, w formie językowej polskiej i angielskiej, zamieszczony poniżej.

Intencje modlitwy Różańca Rodziców

Od powstania Różańca Rodziców ukształtowało się pięć konkretnych intencji ogólnych naszej modlitwy. Jako rodzice modlimy się w intencjach szczegółowych naszych dzieci i wszystkich innych dzieci z danej róży, a intencje ogólne prowadza nas w modlitwie, zwłaszcza w zakresie relacji w rodzinie i środowisku. Poniżej zamieszczamy te intencje ogólne:

  1. Prosimy o to, żeby Bóg, w imię ofiary Jezusa Chrystusa usunął skutki naszych grzechów i zaniedbań rodzicielskich, aby nie wpływały one negatywnie na nasze dzieci.
  2. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
  3. Prosimy o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci i uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki ich dotykają.
  4. Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencji dzieci, aby jak najwięcej dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!
  5. Modlimy się w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz za Kościół Święty

Sposób zorganizowania róż.

Każda róża Różańca Rodziców składa się z 20 osób i posiada swojego animatora odpowiedzialnego za zorganizowanie modlitwy. Zadaniem animatora jest dopilnowanie tego żeby róża była kompletna (wszystkie tajemnice są objęte przez konkretne osoby) i modlitwa przez wszystkich kontynuowana. Osoby tworzące róże mogą zacząć się modlić jeszcze przed uzupełnieniem składu róży do pełnych 20 osób, jednak starają się o jej zapełnienie kolejnymi osobami.

Każda róża ma swojego świętego patrona i poprzez to jest identyfikowana. Unikamy obierania Maryi za patronkę danej róży, z racji tego iż jest patronką całego Różańca Rodziców. Patrona obiera animator w porozumieniu z członkami róży lub samodzielnie. Róże tworzone są w środowiskach lokalnych oraz poprzez Internet, w systemie zaproponowanym na oficjalnej stronie www.rozaniecrodzicow.pl ze zgłoszeń osób indywidualnych. Dobrze jest, aby w danej róży były osoby z tej samej parafii, ale możliwe jest również wpisywanie osób spoza parafii. Pod względem miejsca róża jest przypisana do parafii animatora, lub w miejscu działania np. w danej szkole. Osoba modląca się za dzieci w róży Różańca Rodziców może należeć do innych róż np. Żywego Różańca. W danej parafii róże Różańca Rodziców są odrębne od róż Żywego Różańca.

Przystąpienie do wspólnoty modlitwy

Do Różańca Rodziców może przystąpić każda osoba dobrej woli, która chce powierzać Bogu swoje dzieci w modlitwie różańcowej przez wstawiennictwo Maryi. Dotyczy to również rodziców rozwiedzionych lub żyjących w związkach niesakramentalnych, którym na sercu leży dobro ich dzieci. W Różańcu Rodziców mogą uczestniczyć również osoby bezdzietne, chcące chce modlić się w intencji dzieci.

Przystąpienie do Różańca Rodziców realizuje się poprzez osobistą decyzję wyrażoną wobec osoby animatora lub poprzez zgłoszenie w systemie Internetowym. Przystępując do Różańca Rodziców podajemy swoje dane osobiste: imię i nazwisko oraz, jeśli tylko możliwe co najmniej dwa sposoby kontaktu, np. nr. telefonu i email, a jeśli brak to po prostu adres zamieszkania. Podajemy również parafię, a w zgłoszeniu internetowym także diecezję. Przystępując do modlitwy podajemy imiona dzieci. Z racji porządkowych podajemy wyłącznie imiona dzieci rodzonych lub faktycznie adoptowanych (bez chrzestnych, współmałżonków, wnuków, dzieci z adopcji na odległość itp. – te dzieci dołączamy w modlitwie w sposób duchowy). Jeśli ktoś nie posiada dzieci rodzonych - wówczas można podać imiona dzieci chrzestnych lub ogólne określenie dzieci, za które się modlimy (np. dzieci które uczę, członkowie drużyny harcerskiej itp.). Osoby, które nie posiadają w ogóle dzieci mogą podać, że modlą się za dzieci z danej róży i inne szczególnie bliskie sercu bez wymieniania imion. Jeśli wśród dzieci są dzieci zmarłe zaznaczamy to wpisując krzyżyk lub litery śp. przy imieniu, ponieważ intencja modlitwy w takim przypadku się zmienia – modlimy się w ich intencji tak jak za osoby zmarłe.

Do Różańca Rodziców z zasady wpisujemy się oddzielnie: mama i tata obejmują każde swoją tajemnicę w róży. Jednak nie jest to obligatoryjne, czyli małżeństwo może również objąć jedną tajemnicę, jednak w tym przypadku modlitwa jednego z małżonków nie zwalnia drugiego z modlitwy. Obowiązek modlitwy w danej róży jedną dziesiątką cały czas spoczywa na obydwojgu rodzicach, na każdym z nich niezależnie.

Przystąpienie do róży może być czasowe lub na stałe. Rodzic albo osoba modląca się za dzieci może przystąpić do modlitwy na czas określony np. drużynowy za powierzone sobie dzieci na czas bycia drużynowym. Rodzic niepewny swojej stałości w modlitwie może przystąpić do róży na okres próbny, np. 6 miesięcy, a po tym czasie podjąć decyzję o kontynuowaniu lub zaprzestaniu modlitwy. Osoby, które najpierw wpisały się do róży internetowej, a chcą następnie modlić się w róży parafialnej lub taką różę założyć, zgłaszają to u administratora strony Różańca Rodziców – www.rozaniecrodzicow.pl .

Modlitwa rozpoczyna się pierwszego dnia od odmówienia Aktu Zawierzenia dzieci w modlitwie różańcowej, a następnie dziesiątki różańca wraz z rozważaniem przypisanej na dany miesiąc (kalendarzowy) tajemnicy. Niektóre róże rozpoczynają modlitwę w sposób uroczysty na Mszy świętej w wyznaczonym dniu. Można wówczas skorzystać z Ceremoniału Żywego Różańca. Akt Zawierzenia jest dostępny na stronie internetowej Różańca Rodziców i jest też zamieszczony poniżej.

Istnieje możliwość zakończenia udziału w modlitwie poprzez osobistą deklarację wobec animatora danej róży. Jeśli animator róży nie może potwierdzić udziału w modlitwie danej osoby przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, wówczas usuwa daną osobę, zaś w to miejsce zaprasza kolejnego rodzica. W przypadku róży internetowej ten okres wynosi 6 miesięcy.

Wymiana tajemnicy różańcowej, modlitwa z rozważaniem

Tajemnice różańcowe uczestnicy róż wymieniają samodzielnie, przechodząc każdego pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego do następnej wg. porządku tajemnic w Różańcu Świętym. Przykładowo, osoba odmawiająca w danym miesiącu 4 tajemnicę radosną pierwszego dnia kolejnego miesiąca przechodzi do 5 radosnej, a w następnym do 1 tajemnicy światła. Po tajemnicach światła przechodzi do tajemnic bolesnych, a następnie do tajemnic chwalebnych. Po tajemnicach chwalebnych ponownie odmawia tajemnice radosne. Osoba, która w danym miesiącu ma pierwszą tajemnicę radosną odmawia również modlitwy początkowe różańca, czyli Wierzę w Boga, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo 3 x, a następnie Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Animator róży dba o to, aby modlitwa była faktycznie odmawiana, przechowuje spis uczestników róży, a jeśli trzeba przypomina jaką w danym miesiącu tajemnicę rozważa dana osoba. W przypadku wypadnięcia jakiejkolwiek osoby z róży stara się zaprosić w to miejsce nową osobę. Do ochrony danych osobowych (RODO) stosuje się zasady takie jak odnoszące się do parafialnych instytucji Kościoła Katolickiego.

Finansowanie działania

W Różańcu Rodziców dbamy o to, aby sprawy finansowe były ograniczone do minimum. Można zrobić składkę na ofiarę na Mszę świętą w intencjach, w których modli się róża. Składka jest zawsze dobrowolna i w żaden sposób nie warunkuje obecności w róży. Najczęściej taka msza zamawiana jest w rocznicę powstania róży, we wspomnienie świętego patrona, 8 grudnia w łączności z innymi rodzicami z całego świata, 1 czerwca, 7 października, 8 września oraz przy innych okazjach właściwej dla danej róży. Z zasady nie realizujemy wspólnych akcji charytatywnych. Do tego w parafii są powołane inne wspólnoty.

Obrazki Matki Bożej Oliwskiej są udostępniane bezpłatnie dla wszystkich chętnych uczestników Różańca Rodziców. Dostępne są obecnie w j. polskim i angielskim.

Formacja

Zadania formacyjne dla członków róż Różańca Rodziców realizujemy w ramach parafii i w innych formach dostępnych w Kościele. Formacja stała w zakresie modlitwy różańcowej jest realizowana samodzielnie w oparciu o materiały publikowane przez miesięcznik Różaniec, a w zakresie relacji rodzinnych i społecznych przez miesięcznik Tak rodzinie. Jako materiały formacyjne mogą służyć również informacje zawarte na stronie internetowej Różańca Rodziców. Dla celów modlitwy są one do bezpłatnego pobierania i użytkowania.

Zachęca się do uczestnictwa w katolickich rekolekcjach formacyjnych lub nawet organizację takich rekolekcji dla róż w parafii oraz do innych aktywności takich jak pielgrzymki, czuwania itp.

Szczególne zadania formacyjne zalecane są dla animatorów. Powinni oni poznawać nauczanie Kościoła Katolickiego zawarte w Biblii i Katechizmie Kościoła Katolickiego, poznawać oraz propagować zasady, intencje i program Różańca Rodziców.

.

Patronka i współpatronka Różańca Rodziców

Od 8 grudnia 2006 patronką modlitwy Różańcowej Rodziców jest Matka Boża Oliwska.

Od 24 czerwca 2017 roku współpratronką Różańca Rodziców jest św. Anna Samotrzecia z Góry św. Anny.

Akt zawierzenia dzieci w Modlitwie Różańcowej

Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju

Dziękując Bogu za dar rodzicielstwa, stajemy przed Tobą Maryjo i przed Twoim Synem z tym wszystkim, co jest przedmiotem naszej troski, z naszymi radościami i kłopotami. Wierzymy, że w Jezusie my i nasze dzieci odnajdziemy pełnię swego powołania, a ta nasza modlitwa różańcowa i Twoje wstawiennictwo w tym dopomoże.

Zawierzamy Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różańcowych rodziców. Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich. Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne, a te które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu, skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, że doprowadzisz je do Jezusa. Niech to dzieło modlitwy rozwija się, przynosząc Miłość i Pokój jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości. AMEN

Loga Różańca Rodziców
Logo Różańca Rodziców  

Statut  Żywego Różańca