Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298)

Przed Chrztem Świętym

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w naszym sanktuarium na Mszy Św. niedzielnej o godz. 12.00 według ustalonego harmonogramu zawsze w II i IV niedzielę każdego miesiąca.

  Chcąc ustalić datę Chrztu Świętego należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami: Aktem urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, oraz:

- danymi Rodziców: Imię i Nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszania, wykształcenie, data ślubu.

- danymi Chrzestnych: Imię, Nazwisko, adres, wiek oraz zaświadczenie z parafii zamieszkania, że mogą podjąć zadania matki bądź ojca chrzestnego.

 Przed uroczystością Rodziców i Chrzestnych obowiązuje obecność na jednej katechezie przygotowującej do świadomego przeżycia tego sakramentu.

 Katechezy odbywać się będą według podanego grafiku zawsze w drugą i czwartą sobotę miesiąca. Rozpoczynają się Eucharystią o godz. 17.00
(w sezonie zimowym) lub o godz. 18.00 (w sezonie letnim).Po Eucharystii spotkania odbywać się będą w Obsłudze Pielgrzyma.

nauki przed sakramentem Chrztu Świętego
dla rodziców i rodziców chrzestnych
w roku  2015 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie:

- 10 i 24 Stycznia,
- 14 i 28 Lutego,
- 14 i 28 Marca,
- 11 i 25 Kwietnia,
- 9 i 23 Maja,
- 13 i 27 Czerwca,
- 11 i 25 Lipca,
- 8 i 22 Sierpnia,
- 12 i 26 Września,
- 10 i 24 Października,
- 14 i 28 Listopada,
- 12 i 19 (wyjątkowo trzecia niedziela)Grudnia.

 PLANUJĄC SAKRAMENT CHRZTU ŚW.,PROSIMY DOSTOSOWAĆ JEGO TERMIN DO OBECNOŚCI NA JEDNEJ Z WYŻEJ WYMIENIONYCH NAUK

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni
wg Kodeksu Prawa Kanonicznego

Kanon 872

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 873
Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, lub dwoje chrzestnych.

Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2. Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.